CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI

Khi bắt đầu một dự án, Chủ đầu tư sẽ thiết lập mục đích và các yêu cầu chung của công trình xây dựng, đó có thể là các mục tiêu, dự kiến ngân sách, thời gian hoàn thành …