Tag Archives: an toàn trong phòng cháy

5 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ GIỮ AN TOÀN KHI XẢY RA HỎA HOẠN

5 QUY TẮC TRONG PCCC

𝑪𝒉𝒂́𝒚! 𝑪𝒉𝒂́𝒚……𝑪𝒉𝒂́𝒚!!!!! 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̣ 𝒄𝒐̂́ 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒖̛̉𝒂 𝒙𝒂̉𝒚 𝒓𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒉𝒂𝒚 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒙𝒖̛̉ 𝒍𝒊́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐̛𝒏. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản giản bạn cũng như các thành viên trong gia đình.. giữa được an toàn khi hỏa hoạn xảy ra 1.Các bước giữ […]